• Home
  • Edukacija
  • Dobošasti razmenjivači toplote

DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE

Knjiga iz oblasti stručne literature nastala je kao plod dugogodišnjeg teorijskog proučavanja procesa razmene toplote i rada na konstrukciji i proizvodnji razmenjivača toplote. Izdavač knjige je Savez mašinskih i elektro inžinjera Srbije SMEITS Beograd.

U knjizi je primenjen princip pojedinačne i integralne analize uticajnih faktora na proces razmene toplote: geometrije aparata i konfiguracije strujanja, efektivne temperaturske razlike i koeficijenta prolaza toplote. Povezivanjem uticajnih faktora dolazi se do jednačina koji povezuju termičke i geometrijske veličine aparata. Toplotna i strujna snaga su posledica konstrukcije razmenjivača i spoljnjih uticaja na sistem sa aparatom za razmenu toplote. Svaki od uticajnih faktora se posebno analizira, sa pojedinačnim i integralnim uticajem na odziv aparata.

Opšta teorijska razmatranja su svedena na meru koja je potrebna za razumevanje problema i u funkciji su analitike za dobijanje neophodnih proračunskih izraza.
Knjiga obuhvata: konstrukciju i geometriju dobošastih aparata, određivanje efektivne temperaturske razlike i koeficijenta prolaza toplote kao i termotehnički, strujni i mehanički proračun aparata. Posebno poglavlje je analiza uticajnih faktora na optimalnu konstrukciju razmenjivača toplote. Analitiku prate rešeni tipični primeri iz različitih tehnoloških procesa. Iterativni proračuni se pojavljuju kada se uzimaju srednje vrednosti ulaza i izlaza i oni značajno produžuju postupak proračuna. Za rešenje zadataka iz knjige sa drugim podacima i režimima razvijene su jednostavne Excel aplikacije (Excelova podrška knjige), koje se mogu slobodno downlaudovati ili isporučiti na disketi zajedno sa knjigom. Pomo}u Excelove podrške knjizi se mogu rešavati mnogi problemi iz oblasti razmene toplote. Korišćenje ovih aplikacija zahteva elementarno poznavanje rada na računaru i programa Microsoft Excel. Kratko uputstvo za korišćenje aplikacija nalazi se u samom programu, kao i u prilogu knjige.

Integralna Excel aplikacija izbora i proračuna dobošastih razmenjivača toplote pod nazivom VITEX sa puno pratećih programa se iz razumljivih razloga posebno isporučuje. Program VITEX je namenjen pre svega projektantima i proizvođačima dobošastih aparata za brze proračune i formiranje tipskih geometrija. Pored navedenog programa autor može isporučiti elektronski oblik knjige u celini ili delovima u izvornom ili pdf formatu na kompakt disku.

U prilogu pored uputstva za Excelovu podršku knjige daju se kratke biografije pionira u razmeni toplote, koje su preuzete sa Interneta, simbolika označavanja i registar važnijih pojmova, kao i opširni dijagramski i tabelarni podaci o svojstvima fluida u zavisnosti od temperature.

Knjiga je namenjena pre svega inženjerima praktičarima koji se bave konkretnim problemima razmene toplote pomoću dobošastih razmenjivača. Ona može koristiti proizvođačima tehnološke opreme kao priručnik za konstrukciju i proračun, a inženjerima u procesu rada za kontrolne proračune mogućnosti postojećih aparata. Studentima i specijalistima tehnologije, procesnog i termotehničkog mašinstva može služiti kao dopunska literatura.

Za kritiku, diskusiju, pitanja i primedbe u vezi knjige pritisnite OVDE.

Knjigu možete poručiti preko izdavača SMEITS Beograd,

Kneza Miloša 7a/II 11001 Beograd, poštanski pregradak 648 Telefoni:011/3230-041011/3230-041 , 3031-696 i tel./faks 011/3231-372.
Pregled poglavlja koja se razmatranju mogu se videti kroz Sadržaj knjige Dobošasti razmenjivači toplote

TEHNIČKI PODACI
Datum završetka knjige - avgust 2002 godine
Izdavač - SMEITS, Beograd
Tiraž - 700 primeraka
Format knjige - B5
Obim knjige - 420 strana
Broj crteža i slika - 140, broj tabela - 42
Broj rešenih primera - 34

O AUTORU

Milan R. Rikalović je rođen 1951 godine u Loznici. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu 1977 god.

Bavi se projektovanjem i izvođenjem termo-tehničkih instalacija, posebno proizvodnjom razmenjivača toplote.

Stručni radovi iz oblasti termotehnike koje je objavio autor se mogu slobodno preuzeti.

Živi i radi u Loznici.