DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE KAO OPREMA POD PRITISKOM

Skoro redovno razmenjivači toplote moraju da zadrže pritisnu neravnotežu između fluida koji su nosioci toplote, a takođe i razliku pritisaka između fluida i okoline. To znači da prostori kroz koje struje fluidi moraju biti zatvoreni zidovima koji su u stanju izdržati mehaničko dejstvo pritiska u fluidima. Sa stanovišta bezbednosti uvek postoji opasnost da zid popusti i da dođe do prodora jednog fluida u prostor drugog fluida ili bilo kojeg fluida u prostor okoline. Dobošasti razmenjivači toplote sadrže uobičajeno tri pritisne neravnoteže: Razlika pritiska između fluida, kao i razlika pritiska između svakog fluida i okoline. Zatvoreni prostori u kojima se nalaze fluidi pod pritiskom nazivaju se posudama, a celokupni uređaj opremom pod pritiskom (OPP). Oprema pod pritiskom predmet je brojnih i obavezujućih i propisa i pravila, bilo nacionalnih ili medjunarodnih, kao što su u EU direktive, Pressure Equipment Directive (PED).

Kao dokaz da su PED proizvodi usaglašeni u postupku projektovanja i izrade sa tehničkim propisima za njihovo stavljanje u promet, moraju imati Deklaraciju usaglašenosti potvrđenu od nadležnog organa (imenovano telo). Pre stavljanja na tržište ili upotrebu, proizvoda koji ima Deklaraciju, isti se mora označiti odgovarajućim znakom usaglašenosti. Znakovi usaglašenosti su: 1) Srpski znak usaglašenosti i 2) CE znak.

Ocenjivanje usaglašenosti sprovodi se na osnovu modula koji su propisani tehničkim propisima EU i kojih trenutno ima 8 (moduli A do H). Izbor modula ocenjivanja usaglašenosti proizvoda vrši se u skladu sa sledećim kriterijumima: 1) vrsta proizvoda; 2) vrsta i stepen rizika koji proizvod može da prouzrokuje; 3) potreba da se proizvođaču omogući izbor između modula obezbeđenja kvaliteta i sertifikacije proizvoda, ako je obavezno učešće treće strane; 4) izbegavanje propisivanja modula koji bi za proizvođača mogli da predstavljaju preveliko opterećenje u odnosu na bezbednosne zahteve utvrđene u tehničkom propisu.

Obaveze koje proističu iz primene pojedinih modula u fazi projektovanja date su u sledećim šemama u skladu sa Uredbom o izmeni Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 23/2017).

 

Srpski znak usaglašenosti predstavlja tri velika slova A povezana u obliku jednakostraničnog trougla (3A), tako da boje tri velika slova A moraju biti predstavljene na jedan od sledećih načina: 1) sva tri velika slova A crnom bojom; 2) sva tri velika slova A belom bojom; 3) jedno veliko slovo A crvenom bojom, jedno veliko slovo A plavom bojom i jedno veliko slovo A belom bojom. Znak "CE" je jedina oznaka koja potvrđuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima odgovarajućih EU tehničkih propisa.
Detaljnije informacije o DRT kao PED proizvodima može se preuzeti iz tekstova download stranice.

 Pogledajte još...